Nawigacja

Przedszkole

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie  zlokalizowane jest w wolnostojącym piętrowym budynku. Posiada ogród przedszkolny z funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci , który zapewnia doskonałe warunki do zabaw i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Nasze przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci z terenu Miasta Kętrzyn w wieku od 3-6 lat.

 Obecnie działają 4 grupy przedszkolne:

 • Gr. „Gwiazdeczki” dzieci 4,5 letne /grupa integracyjna/
 • Gr. „Krasnale”   dzieci 4- 5 letne
 • Gr.”Biedronki”  dzieci 6 letnie /grupa integracyjna/
 • Gr. „Smerfy”     dzieci 5-6- letnie / grupa integracyjna/                                                                                                            

                                        

            

                                                 

 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

    

       Od 01.10.2015r. Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” ma nowy plac zabaw. Plac zabaw był marzeniem dzieci, rodziców i wszystkich pracowników przedszkola oraz żłobka. Dzięki działaniom Burmistrza Miasta Kętrzyn Pana Krzysztofa Hećmana udało się zrealizować plany i marzenia o przyjemnym, przyjaznym , bezpiecznym dla dzieci miejscu zabaw.

Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przeznaczonym, na świeżym powietrzu w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci. Plac zabaw wyposażony w atrakcyjne sprzęty spełnia wiele bardzo ważnych funkcji:

- sprawia dzieciom wiele radości, co jest niezwykle istotne i przyczynia się do ich rozwoju fizycznego,

- stwarza okazję do treningu umiejętności społecznych- dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności,

-sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców,

- dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację ruchową,

- stwarza okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.

      Plac zabaw został wyposażony: w duży zestaw zabawowy, dwie huśtawki łańcuchowe, czworokąt sprawnościowy, piaskownica z tunelem, płotki i domek, dwie huśtawki wagowe. Cały sprzęt ustawiony jest na bezpiecznej nawierzchni z płytek gumowych, syntetycznych. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu się kałuż.

 

                    

   Celem placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym  i przyrodniczym.  Integracja w  przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich  dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych ,  są one zdolne do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, przyjaźni i wyrozumiałości. Integracja pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem , dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

 • placówka czynna jest od godziny 6-00 do 16-00
 • gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej, stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe,
 • program wychowawczo-dydaktyczny dostosowujemy do potrzeb współczesnego dziecka jest otwarty, twórczy na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
 • oferujemy smaczne i zdrowe wyżywienie, przygotowywane we własnej kuchni. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze.

        

          Dzieci starsze  I śniadanie spożywają  w formie „ szwedzkiego stołu „

        - uczą się samodzielności, dokonują samodzielnego wyboru, uczą się kultury  spożywania posiłków.

 • organizujemy festyny, wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, kiermasze, zabawy integracyjne,
 • bierzemy udział w różnych konkursach organizowanych przez instytucje, zakłady, stowarzyszenia – zdobywamy nagrody i wyróżnienia,
 • uczestniczymy w różnych programach, projektach, pozyskujemy środki na pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt.
 • w naszym przedszkolu dzieci korzystają z  jasnych, estetycznych i dobrze wyposażonych sal,
 • posiadamy salę rehabilitacyjną  wyposażoną w profesjonalny sprzęt:
 • suchy basen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • stół rehabilitacyjny
 • ergo-soft                                           
 • stół do pionizacji
 • elementy z gąbki
 • materace
 • wałki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • zabawki do ćwiczeń manualnych
 • piłki rehabilitacyjne
 • „Sala doświadczania świata”- wyposażona w urządzenia  stymulujące rozwój zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, równowagi, które w zależności od potrzeb dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców, w sali odbywają się również zajęcia relaksacyjne – środki na wyposażenie sali pozyskane z unii europejskiej.                                                                                                                                                                                                                               
 • gabinet hydroterapii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • gabinet logopedy i  oligofrenopedagoga,

 

            

 • podjazd dla dzieci, które poruszają się na wózkach,
 • sale zabaw wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne Marii Montessori      - pozyskane  ze środków unii europejskiej.
 • Zestawy komputerowe z firmy IBM z programami edukacyjnymi dostosowanymi do wieku dzieci.                                                                                                                                                                                              
 • Tablice interaktywne

 

Współpracujemy z wieloma zakładami, instytucjami, fundacjami:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie
 • Przedszkolami, szkołami, MOPS, GOPS – w Kętrzynie
 • Stowarzyszeniem Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Krakowie i Warszawie
 • Urząd Miasta Kętrzyn , Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka, Muzeum  Kętrzyn
 • Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • Nadleśnictwo Srokowo
 • Firma „Haribo”- Warszawa
 • Kościół Św. Jerzego , Św. Katarzyny
 • Firma „DYSNEY” - Warszawa
 • Firma „IBM” - Warszawa
 • Bank Skok Stefczyka oddział Kętrzyn i Olsztyn
 • Fundacja „Nasza Ziemia”- Warszawa
 • Stowarzyszenie C. Orffa w Olsztynie
 • i wiele innych.

 

Przedszkole oferuje:

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi.

 • Metoda C. Orffa

Koncepcja Carla Orffa jest oparta na wychowaniu do muzyki przez zabawę. Głównymi elementami są: śpiew, gra na prostych instrumentach perkusyjnych i różnych przedmiotach, rytm, ekspresja ruchowa . Metoda ta dąży do  uaktywnienia dzieci inspirując je do samodzielnego tworzenia poprzez kreowanie własnych pomysłów muzyczny. Łączy w sobie dwa światy muzyki i ruchu.

 

 • J. Majchrzak. Odimienna metoda nauki czytania.

Wg. koncepcji I. Majchrzak rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania, „bo to nie litery się czyta, tylko sens”. O nabyciu umiejętności czytania decydują umysł i wzrok. Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter.

 • Elementy metody M. Montessori.

 

W metodzie tej dzieci aktywnie , samodzielnie korzystają z pomocy dydaktycznych. Nauczyciel  nie wyręcza, a idzie krok za dzieckiem, daje mu możliwość rozwiązania problemu w myśl hasła „Pomóż mi samemu to zrobić”.

W naszym przedszkolu dostępne są pomoce M. Montessori:

·  Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia - związany z samoobsługą, wiązania, zapinanie.

·  Materiał sensoryczny - rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności zmysłowej. Kształcenie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu. Materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył.

·  Materiał do edukacji językowej - wprowadzający w sztukę pisania czytania i rozwijający mowę dziecka.

·  Materiał do nauki matematyki.

·  Wychowanie kosmiczne (przyroda, geografia, astrologia).problemu samemu. W

 • Metoda ruchu rozwijającego Sherborne.

To ćwiczenia gimnastyczne kształcące orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, wspomagające  rozwój, uczące współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu.

 • Metoda czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

Doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię.

 • Metoda KLANZY - pedagogika zabawy-

Metoda oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej , łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do ciekawych zabaw należą zabawy z " animacyjną chustą", które doskonale wpływają na integrację grupy, wyzwalają pozytywne emocje.

 • Metoda projektów badawczych.

Należy do grupy metod nauczania, których celem jest inicjowanie samodzielnego uczenia się (tzw. metody aktywizujące).  Polega na rozbudzaniu w dzieciach  umiejętności dostrzegania luk we własnej wiedzy, stawianiu pytań, poszukiwaniu na nie odpowiedzi oraz prezentacji  na forum.

 

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Podstawowym założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucia dotyku i ruchu)  i motorycznych oraz współdziałania między nimiWymienione funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania.  Celem MDS jest także kształtowanie lateralizacji  oraz orientacji  w schemacie ciała i w przestrzeni.

 • Zajęcia komputerowe.

Dzieci korzystają z edukacyjnych programów komputerowych. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera  w zakresie podstaw matematyki,  logicznego myślenia, poprzez wprowadzenie elementu nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu.

W placówce odbywaja sie bezpłatne  zajęcia :

 • nauka języka angielskiego,
 • nauka tańca,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,                                                                                                                                          Za zgodą rodziców odbywają się zajęcia dodatkowe:
 • Koncerty muzyków z Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.
 • Dogoterapia,
 • Przedstawienia teatralne,

 

 

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna :

 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata.
 • Ćwiczenia rehabilitacyjne.
 • Gabinet hydromasażu.

Wydarzenia

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie
  Obrońców Westerplatte 16,
  11-400 Kętrzyn
 • (+89) 751 24 66

Galeria